Puurkaevud
Puurkaevu hind

Puurkaevu hind ja toetused

Puurkaevu rajamise soovi korral peab esmalt selgeks tegema veevajaduse. Veekogus tuleks arvestada m³/ööpäevas ja suuremate veetarbijate korral lisaks m³/tunnis. Valdavalt peaksid ühepereelamud saama hakkama veevajadusega ca 1-5 m³/ööpäevas. Reeglina on kaevu puurimisega tegelevatel isikutel/ettevõtetel vastav kvalifikatsioon ning load nii puurkaevude puurimiseks kui projekteerimiseks ja nad on pädevad vastama Teid huvitavatele küsimustele ning võtma suurema osa asjaajamisest enda kanda tänu aegade jooksul kogunenud kogemustele.

Puurkaevu hinna määravad suuremas osas kaevu sügavus, manteltoru materjal, selle pikkus ja läbimõõt. Puurkaev joogivee tarbeks (kogusügavusega ca 30m) on hinnangulise maksumusega Harjumaal ca 75 EUR/m ja Lõuna-Eestis ca 85 EUR/m. Puurkaevu konstruktsioon ja manteltoru paigaldamise vajadus sõltub puurkaevu asukohast. Hinnapakkumiste võrdlemisel tuleb arvesse võtta ka seda, kas hinnas sisaldub veeproovi (ca 300 EUR) ja projekteerimise (samuti ca 300 EUR) maksumus. Lisaks tuleb arvestada, et hind sõltub ka asukoha geoloogia spetsiifikast. Puurimistöö maksumuse määramisel arvestatakse peamiselt 3 põhipunkti:

  • oluline on asukoht, sest selle põhjal saab määrata geoloogiliste tingimuste keerukuse;
  • geoloogilistest tingimustest sõltuvalt saab prognoosida manteldamise vajaduse, see tähendab torude koguse puuraugu kindlustamiseks;
  • eelnevast loetletust oleneb töökoormuse maksumus, tööriistade kasutus, küttekulud ja erimaterjalide, sealhulgas täitematerjalide vajadus. Täitematerjali kogus sõltub puuraugu ja manteltoru diameetrist ning setete struktuurist ja kivimite litoloogilisest eripärast.

Piisava veeandvusega põhjaveekihi lasuvussügavus võib lokaalses piirkonnas oluliselt varieeruda, mistõttu ka puurkaevude sügavus paljuski erineb. Õige puurkaevu sügavuse hindamine nõuab puurkaevude projekteerijatelt suurt kompetentsi. Tuleb arvesse võtta nii pinnakatte paksust kui aluspõhja kivimite levikut. Geoloogilise situatsiooni hindamine soovitud kohas baseerub ümbruskonnas varasemalt puuritud kaevude geoloogilistel läbilõigetel ja üldgeoloogiliste andmete põhjal. Üldgeoloogiliste andmete usaldusväärsus pole kunagi täiuslik, sest Eesti geoloogiline uurituse tase on piirkonniti väga erinev. Enne reaalse kaevu puurimist antakse eelhinnang puurkaevu sügavusele, millest kujuneb puurkaevu rajamistööde hind. Selgelt on tellijale oluline, et rajatav puurkaev saaks tehtud kokkulepitud hinnaga ja juhul kui eelhinnanguline geoloogiline läbilõige ei vasta reaalsele situatsioonile, siis peavad osapooled saavutama omavahelise kokkuleppe.

Toetused: hajaasustuse programm

Tasub tutvuda avatud programmivoorudega, mille eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama osa projekti abikõlblikest kuludest. Sealjuures tuleb arvestada, et taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine ja taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maskuvõlga. Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud vastavalt nõuetele. Toetatavad tegevused on:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
  • vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)

Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakub taotlejale vajalikku teavet meetme tingimuste osas.

Puurkaevu projekteerimine ja hind

Projekteerija ülesandeks on arvestades tellija veevajadust, piisava veekoguse ja kvaliteediga veekihi ning kaevu konstruktsiooni valimine. Sellest sõltub ka puurkaevu hind. Selgelt on puurkaevu puurimisel põhinõudeks kvaliteetse vee tagamine, kuid piirkonniti ei vasta loodusliku vee kvaliteet joogivee nõuetele.

Puurkaevu hind

Tavapäraselt oskab projekteerija asukohapõhiselt üsna täpselt vajalikud arvestused koostada. Alla viiemeetrise pinnakattega lubjakivialal kujuneb harilikult kaevu sügavuseks 20 meetrit. Sellisesse kaevu käib ligi kaheksameetrine manteltoru. Üksiku majapidamise või kuni kümne tarbijaga majadegrupi veevajaduse rahuldab umbes kümnesentimeetrise läbimõõduga pump. Enne konsultatsiooni ja hinnapakkumise küsimist on soovitatav tutvuda ka lähimate naabruskonna puurkaevudega: uurida nende sügavust, manteltoru pikkust, veetaset ja vee kvaliteeti.

Looduslikult võib raua (kahevalentne raud) sisaldus olla suur hapnikuvaeses põhjavees, mis on iseloomulik sügavamatele lubja- ja liivakivi veekihtidele, aga teatud tingimustes ka suhteliselt maapinnalähedastes liiva-kruusakihtides ja ka lubjakivis soomassiivide lähikonnas. Sügavamate puurkaevude (üle 100 m) vees kaasnevad teistegi lahustunud ühendite joogivee nõuetest suuremad sisaldused. Koos vaba hapniku vähenemisega sügavuse suunas ilmuvad vette mangaan, fluor, baarium, boor ja väävelvesinik. Sellise vee muutmiseks joogivee nõuetele vastavaks tuleb seda täiendavalt töödelda, millest võib tõusta ka puurkaevu hind.