Puurkaevud
Puurkaevu hind

Puurkaevu rajamine: load, vormid ja taotlused

Puurkaevu või puuraugu tellija peab esimese sammuna esitama kohalikule omavalitsusele puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse. Käesolevalt lehelt leiate kõik vajalikud load, vormid ja taotlused kui huvi pakub puurkaevu rajamine. Kohalik omavalitsus kas kooskõlastab asukoha või mitte (10 tööpäeva jooksul) arvestades üld- ja detailplaneeringut, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

Edasine protess kulgeb edasi juba hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba (puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal) omava isiku/ettevõtte juhtimisel, kes koostab koostab vajaliku projekti.

Õigusaktid